Prilagoditev programa gimnazija

Evropski oddelki

 

 

 

Datum: 7/6 - 2004

 

 

 

NEMŠČINA: SLOVENIJA V SVETU

Predlog poskusnega učnega načrta za izbirni predmet

 

 

 

1       OPREDELITEV PREDMETA

 

 

Slovenija v svetu je izbirni predmet, ki je nadgradnja in dopolnitev obstoječih učnih načrtov za prvi ali drugi tuji jezik v gimnazijskem programu. Obseg predmeta je v 1. in 2. letniku enak ne glede na predznanje dijakov (torej ne glede na to, ali gre za nadgradnjo  TJ1 ali TJ2), v 3. letniku pa je obseg tega predmeta za 35 ur manjši, če je nadgrajen na TJ1, v primerjavi z obsegom ur, če mu je osnova TJ2.

 

Predmet Slovenija v svetu je koncipiran izrazito interdisciplinarno in se povezuje z drugimi predmeti v gimnazijskem predmetniku (slovenščina, zgodovina, geografija, umetnost idr.), še zlasti pa je tesno povezan - tako na vsebinski kot izvedbeni ravni - z drugimi izbirnimi predmeti v evropskih oddelkih. Tako se v 2. letniku povezuje s predmetom družbene vloge slovenščine in z mednarodnim sodelovanjem, ki je program obveznih izbirnih vsebin. V 3. letniku so zelo močne povezave z drugim jezikovnim izbirnim predmetom, to je s kulturo in civilizacijo dežel, v katerih govorijo ciljni jezik, ter z medpredmetnim projektnim delom, ki je obvezna sestavina 3. letnika.

 

Razporeditev izbirnih predmetov v evropskih oddelkih, mesto dodatnih dveh modulov tujih jezikov ter njuna povezanost z ostalimi izbirnimi predmeti in drugimi novostmi v evropskih oddelkih (mednarodno sodelovanje, projektno delo) je razvidna iz naslednje preglednice:

 

 

letnik / Predmet

1.t.j.

2. t.j.

modul

povezave

število ur na teden

1.

35

35

 

modul II.

Nemščina:

Slovenija

v svetu

 

2.

105

105

mednarodno sodelovanje

 • družbene vloge slovenščine

35

35

3.

35

70

 

projektno delo

70

35 - 70

 

modul III.

Nemščina:

Kultura in civilizacija

evropske študije

35

0 - 35

4.

35 - 70

35 - 70

 

Opomba:

število ur

izbere dijak

 • evropske študije

35 - 70

35 - 70

 • slovenska književnost  in prevodi

0 - 35

0 - 35

 

2       Splošni in operativni cilji predmeta

 

 

2.1       SPLOŠNI CILJI

 

Za predmet Nemščina: Slovenija v svetu veljajo vsi tisti splošni cilji, ki jih opredeljujejo že temeljni učni načrti za tuje jezike v programu gimnazija.

 

Dijaki z učenjem tujega jezika razvijajo celostno sposobnost za medkulturno in medjezikovno komunikacijo. Sistematično se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike z govorci tujega jezika, za samostojno uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge zahtevnejše ustne in pisne oblike sporočanja v tem jeziku.

 

 

2.2       OPERATIVNI CILJI

 

·        Dijaki pri pouku tujega jezika razvijajo vse jezikovne zmožnosti, slušno, govorno, bralno in pisno, vendar sta pri predmetu Nemščina: Slovenija v svetu v ospredju slušno razumevanje in govorno sporočanje.

 

·        Dijaki pri tem predmetu razvijajo medkulturne sporazumevalne zmožnosti s poudarkom razvijanja zmožnosti za predstavitev lastne domovine in kulture Evropi.

 

·        Dijaki razvijajo zmožnosti sodelovalnega učenja in samostojnega iskanja poti do jezikovnega znanja,  vrednotijo svoje znanje jezika v neposredni sporazumevalni rabi in razvijajo ustrezne učne strategije za suvereno izražanje svojih stališč.

 

 

3       VSEBINE

 

 

3.1    1. letnik: 1 ura tedensko, 35 ur letno

 

Podrobnosti v okviru posameznih tem izberejo učitelji skupaj s svojimi dijaki glede na interese in število ur.

 

 

 

Vsebine

 

 

Govorna dejanja

 

Primeri dejavnosti

 

Osebna raven

 

 • jaz in moja družina
 • naš dom (družinski člani, družinska praznovanja, odnosi med družinskimi člani in generacijami, bivalno okolje, stanovanje, hišni ljubljenčki ..)
 • moji prijatelji in vrstniki
 • kraj, kjer živim
 • šola, ki jo obiskujem
 • predmeti, ki se jih v šoli učim
 • moji sošolci in učitelji
 • moji interesi in interesi mojih vrstnikov
 • kako preživljam prosti čas
 • tuji jeziki, ki se jih učim
 • razmišljanje o lastni identiteti kot identiteti Slovenca/ Slovenke
 • kako si predstavljam svojo prihodnost
 • kaj si obetam od vključitve Slovenije v EU

 

 

§         dajati podatke o sebi in drugih

 • predstaviti se
 • predstaviti druge
 • opisati stanovanje, hišo, prostore
 • poizvedovati
 • izražati svoje mnenje in ga utemeljevati

 

 

 

 

Dijaki:

 

§         izdelajo plakate, na katerih s pomočjo slik in risb predstavijo sebe, svojo družino, prijatelje (npr. družinski rodovnik)

§         svojim vrstnikom iz šole, s katero bo potekala mednarodna izmenjava, pošljejo razglednico svojega kraja in na kratko opišejo, kaj je videti na razglednici

§         prinesejo fotografijo svoje družine in predstavijo družinske člane na njej

§         posnamejo kratek film o svojem kraju in ga opremijo s kratkim besedilom v nemščini

§         za obisk vrstnikov iz tujine v naslednjem letu že sedaj pripravijo gradivo za ogled domačega kraja kraja ali mesta (erlebte Landeskunde)

 

Slovenija – Evropa v malem

 

§         geografska lega Slovenije

§         glavno mesto, državni simboli, državna himna

§         uradni jezik

§         Slovenija v luči statistike (prebivalstvo, večja mesta, višje gore, reke, jezera ...)

§         narodnostno mešana področja

§         tujci, ki žive v Sloveniji

§         turizem v Sloveniji

§         pomembnejši turistični kraji

§         etnološke posebnosti

§         domača obrt

§         pomembne  prireditve (pustne prireditve, festivali itd.)

§         znani Slovenci in področja njihovega delovanja

§         slovenska kuhinja

 

§         imenovati

§         podajati številčne podatke

§         opisovati

§         izražati mnenje

§         ga utemeljevati

§         svetovati (npr. obisk določene prireditve)

 

Dijaki:

 

§         ob uporabi virov /internet, časopisi, zborniki itd.) zberejo vse potrebne statistične podatke o Sloveniji

§         te podatke primerjajo s tistimi, ki jih imajo o D, A, CH in FL

§         zberejo čimveč turističnih prospektov, letakov

§         izdelajo zloženko za promocijo svojega kraja

§         obiščejo trgovino s spominki (ali razstavo) in si ogledajo tipične spominke in izdelke domače obrti

§         zberejo čimveč propagandnega gradiva o Sloveniji

§         izdelajo lepljenko o  Sloveniji

§         izdelajo "statistični slovarček " o Sloveniji

 

Predstavitev izdelkov in dejavnosti v brošuri in/ali na spletni strani šole

 

 


 

3.2    2. letnik: 3 ure tedensko, 105 letno

Za Slovence pomembna vprašanja; sodelovanje v mednarodnih projektih. Drugo leto je osredinjeno na sodelovanje dijakov v mednarodnih projektih in na njihovo sposobnost, da s tujci v razumljivi nemščini razpravljajo o Sloveniji.

 

Podrobnosti v okviru posameznih tem izberejo učitelji skupaj s svojimi dijaki glede na interese.

 

 

Vsebine

 

 

Govorna dejanja

 

Primeri dejavnosti

 

Slovenski jezik

 

§         slovenščina v okviru slovanskih jezikov

§         prvi zapisi v slovenskem jeziku

§         prva slovenska knjiga

§         razvoj slovenskega knjižnega jezika

§         slovenščina in njen jezikovni sistem

 

§         poimenovati

§         opisovati

§         poizvedovati

§         definirati

§         dajati podatke

§         poročati

 

Dijaki:

 

§         opravijo intervju s tujcem, ki živi in dela v Sloveniji in se je slovenščine moral naučiti

§         vrstnikom iz partnerske šole predstavijo jezikovni sistem Slovenščine (dvojina !)

§         za vrstnike iz partnerskih šol pripravijo "preživetveni tečaj Slovenščine"

 

Zgodovina Slovenije

 

§         slovensko narodnostno ozemlje skozi stoletja

§         prazgodovina (Potočka zijalka, Ljubljansko Barje)

§         Kelti in Iliri na našem ozemlju

§         Rimljani na ozemlju današnje Slovenije

§         Karantanija

§         Frankovska država

§         Habsburžani

§         Reformacija in protireformacija

§         Slovenci v Avstro-ogrski monarhiji

§         1. svetovna vojna

§         obdobje med obema vojnama

§         2. svetovna vojna

§         Slovenija kot ena od republik SFRJ

§         ločitev od Balkana

§         desetdnevna vojna

§         približevanje Evropi

§         Slovenija kot novopridružena članica EU

 

§         poimenovati

§         opisovati

§         poizvedovati

§         definirati

§         dajati podatke

§         poročati

 

 

Dijaki :

 

§         prikličejo v spomin to, kar so se naučili pri pouku zgodovine, geografije in  in materinščine

§         izdelajo "zgodovinski trak" in na njem predstavijo posamezna poglavja slovenske ugodovine, najpomembnejše dogodke in zgodovinske osebnosti

§         izdelajo plakat ali kratek film o zgodovini svojega kraja

§         na internetu poiščejo podatke o muzejskih prireditvah v bližini

§         v muzeju naberejo prospekte v nemščini

§         se v skupinah pogovorijo o tem, kako so njihovi starši doživljali spremembe, ki so nastale v času osamosvajanja Slovenije

§         izražajo svoja pričakovanja v združeni Evropi


 

 

Slovenska kulturna dediščina

 

§         Slovenija na stičišču kultur

§         prvi zapisi v slovenščini

§         prva slovenska knjiga

§         najpomembnejši ustvarjalci in njihova dela na področju

-         književnosti

-         likovne umetnosti

-         glasbe

-         filma

§         slovenski kulturni spomeniki

 

§         poimenovati

§         opisovati

§         poizvedovati

§         definirati

§         dajati podatke

§         poročati

 

 

Dijaki:

 

§         naredijo izbor slovenske glasbe, za katero menijo, da jo mladi poslušajo

§         v okviru mednarodne izmenjave skupaj z vrstniki iz tujine obiščejo eno od glasbenih prireditev

§         ali:

§         v okviru mednarodne izmenjave skupaj z vrstniki iz tujine pripravijo nekaj glasbenih točk

§         vrstnike naučijo zapeti vsaj eno od slovenskih pesmi

§         v okviru mednarodne izmenjave vrstnikom iz tujine predstavijo najpomembnejše kulturne spomenike Slovenije in domačega kraja oz. regije (vživijo se v vlogo turističnega vodnika)

 

Prebivalci Slovenije

 

§         najpogostejši stereotipi o teh prebivalcih

§         pripadniki drugih narodov in narodnosti, ki žive na ozemlju Slovenije

§         verske skupnosti

§         znane osebnosti s področja zgodovine, kulture, znanosti, športa, filma,  medijev …

§         šege in navade

§         miti in legende

§         prazniki

 

 

§         poimenovati

§         opisovati

§         poizvedovati

§         definirati

§         dajati podatke

§         poročati

§         voščiti

 

 

Dijaki :

 

§         naštejejo nekaj tipičnih stereotipov, povezanih z lastnostmi Slovencev

§         te stereotipe analizirajo, jih primerjajo s stereotipi o pripadnikih drugih narodov in s stereotipi, ki jih o nas imajo tujci

§         pripravijo kviz na temo znanih osebnosti z najrazličnejših področij

§         v pisni obliki in s slikami predstavijo eno od šeg oz. navad domačega kraja

§         v nemščini zapišejo enega od znanih slovenskih mitov oz. legend

§         vrstnikom iz tujine voščijo vesel Božič (in druge praznike)

§         v pismu vrstnikom iz tujine predstavijo enega od praznikov in opišejo, kako ga praznujemo v Sloveniji

 

 


 

K tem vsebinam bodo dodane dejavnosti, povezane s programom mednarodnega sodelovanja.

 

 

Vsebine

 

 

Govorna dejanja

 

Primeri dejavnosti

 

Dijaki si z vrstniki iz tujine, ki bodo bivali pri njih doma, dopisujejo v nemščini

 

§         predstaviti sebe in svoje okolje

§         predstaviti svoja nagnjenja, zanimanja, ...  

§         poimenovati

§         opisovati

 

Dijaki:

 

§         napišejo kratko pismo ali e-pošto in se sovrstniku iz tujine na kratko predstavijo

 

Informacije o kraju bivanja

 

§         poizvedovati, povpraševati po informacijah

§         posredovati informacije in sporočila

 

Dijaki:

 

§         zbirajo informacije o kraju bivanja

§         pripravijo se na vlogo vodnika v mestu, kjer živijo

 

Priprave na bivanje tujih gostov

 

 

§         dajati podatke

§         izražati lastne pobude

 

Dijaki:

 

§         izdelajo program bivanja vrstnikov šole v izmenjavi

 

Urejanje administrativnih

formalnosti za dijake iz tujine, ki se udeležujejo izmenjave

 

 

§         poizvedovati, povpraševati po informacijah

§         posredovati informacije in sporočila

 

Dijaki:

 

§         izpolnjujejo uradne obrazce

 

Sprejem gostov v šoli

 

§         nagovoriti goste

§         jih pozdraviti

§         vprašati po željah sogovorca

§         izražati lastne pobude

§         dajati navodila

 

Dijaki:

 

§         propravijo program za sprejem gostov iz tujine in ga le-tem tudi predstavijo

 

Družabni večer

 

§         nagovoriti goste (vrstnike in njihove učitelje)

§         predstaviti sebe in druge

 

 

Dijaki:

 

§         skupaj z vrstniki iz tujine pripravijo družabni večer, na katerega povabijo svoje starše in učitelje ter druge dijake


 

 

Poročilo o izmenjavi

 

§         poročati

§         upovedovati svoja čustva

§         izraziti zadovoljstvo ali nezadovoljstvo

 

 

 

Dijaki:

§         izdelajo plakat/ posnamejo kratek film / pripravijo  predstavitev v elektronski obliki

§         poročajo o izmenjavi (predstavitev projekta)

§         povedo, kaj je bilo poučnega in koristnega v tej izmenjavi

 

Predstavitev mednarodne izmenjave v brošuri in/ali na spletni strani šole.

 


 

3.3    3. letnik: 1 do 2 uri tedensko, 35 do 70 ur letno

 

Tretje leto je posvečeno raznovrstnemu projektnemu delu, katerega namen je predstavitev Slovenije in življenja v Sloveniji tujcem. Delo poteka v okviru več manjših projektov in enega glavnega.

 

Vsebine

 

 

Govorna dejanja

 

Primeri dejavnosti

 

Slovenski mediji

 

§         radio in televizija

§         časopisi in revije

§         internet

 

 

 

 

§         poimenovati

§         opisovati

§         poizvedovati

§         definirati

§         dajati podatke

§         poročati

§         izražati svoje mnenje

 

Dijaki:

 

§         si ogledajo  odlomek televizijske oddaje v nemščini

§         oddajo skupaj analizirajo

       in jo kritično vrednotijo

§         v času mednarodne izmenjave skupaj z vrstniki iz tujine obiščejo lokalno radijsko postajo, uredništvo lokalnega časopisa

§         primerjajo naše radijske in televizijske programe z programi v nemško govorečih državah

§         primerjajo posamezne časopise in revije med seboj

§         analizirajo teme, ki jih časopis obravnava in način, kako podaja informacije

§         si ogledajo različne časopise, ki izhajajo v Sloveniji, jih primerjajo z nemškimi

§         analizirajo vsebine posameznih člankov in jih primerjajo s članki z isto tematiko v nemških časopisih

§         izražajo svoje mnenje o tem, ali je pretirano gledanje televizije dobro ali ne

§         pripravijo okroglo mizo o tem, ali nasilje, ki ga prikazujejo najrazličnejši mediji vpliva na vedenje mladostnikov

§         si ogledajo nekaj spletnih strani, na katerih je v nemščini predstavljena Slovenija

§         uporabijo internet za pridobivanje informacij 

 

Slovenska politika

§         volilni sistem

§         predsednik države

§         predsednik vlade

§         Državni zbor

§         Državni svet

§         politične stranke

§         lokalna samouprava

§         aktualno dogajanje

 

§         poimenovati

§         opisovati

§         poizvedovati

§         definirati

§         dajati podatke

§         poročati

§         izražati svoje mnenje

 

Dijaki :

§         najpomembnejše dogodke beležijo v v obliki kronike  

§         spremljajo politično življenje v Sloveniji, se o njem pogovarjajo, razpravljajo, predvidevajo nadaljni razvoj dogodkov

§         prebirajo in komentirajo članke o Sloveniji v nemškem tisku


 

 

Slovenija v okviru evropskih ustanov

 

§         vključitev Slovenije v EU

§         pravice in dolžnosti evropskih državljanov

§         kako mladi gledajo na prihodnost Slovenije v okviru EU

§         aktualno dogajanje

 

§         poimenovati

§         opisovati

§         poizvedovati

§         definirati

§         dajati podatke

§         poročati

§         izražati svoje mnenje

§         izražati svoja čustva

 

 

Dijaki:

 

§         poročajo o tem, kako so sami doživeli vključitev Slovenije v Evropo

§         organizirajo okroglo mizo o tem, kako si mladi predstavljajo skupno življenje v EU

§         svoja mnenja o vlogi Slovenije v EU in svoja pričakovanja zapišejo in jih objavijo (glasilo v tujih jezikih, spletna stran)

 

Gospodarstvo Slovenije

 

§         naravna bogastva

§         slovensko kmetijstvo

§         slovenska obrt in industrija

§         turizem

§         ekonomski odnosi s tujino, predvsem z D, A, CH in FL

§         aktualno dogajanje

 

 

§         poimenovati

§         opisovati

§         poizvedovati

§         definirati

§         dajati podatke

§         poročati

 

 

Dijaki :

 

§         prikličejo v spomin to, kar so se o gospodarstvu Slovenije že naučili pri geografiji

§         v pogovoru s tujci poskušajo ugotoviti, kateri slovenski proizvodi so znani tudi v tujini

§         izdelajo reklamni oglas za promocijo Slovenije v tujini

§         izdelajo reklamni oglas za promocijo enega od naših izvoznih artiklov

 
Predstavitev izdelkov in dejavnosti v brošuri in/ali na spletni strani šole.

 

 

 

 

 

 


4       Didaktična priporočila  in ocenjevanje

 

4.1       DIDAKTIČNA PRIPOROČILA

 

Cilji pouka v 1. letniku so spodbuditi dijake h govorjenju o sebi in lastnih izkušnjah bivanja oz. življenja v Sloveniji, ki se razlikuje od drugih kultur in je zato posebno. S tem primerjajo sebe s sovrstniki iz drugih držav, razvijajo lastno identiteto, strpnost in zanimanje za druge kulture.

 

Za ta predmet ni posebnega učbenika, zato je eden od ciljev tudi priprava gradiv, pri čemer sodelujejo tudi dijaki. Učitelj jih spodbuja, da sami poiščejo besedila, ki služijo kot iztočnica za pogovor, in vsa druga e-gradiva, ki so dostopna na svetovnem spletu. Gradiva naj nastajajo v sodelovanju med dijaki in učitelji. Pogovor naj temelji na primerjavi med Slovenijo in drugimi državami, ugotavljanjem drugačnosti, posebnosti.

 

Pouk je osredinjen na dijake, temelji na komunikacijskem pristopu, poudarek  v 1. letniku je na govorjenju in poslušanju. Dejavnosti so usmerjene v igro vlog, govorne nastope oz. predstavitve, debate.

 

Dijaki se v 2. letniku pripravljajo na mednarodno izmenjavo in projekte, zato je pouk osredotočen na nacionalno raven in ne več toliko na osebno – kaj pomeni biti Slovenec oz. Slovenka v evropskem kontekstu. Dijaki so zmožni v nemščini  govoriti in pisati o Sloveniji in jo znajo predstaviti tujcem.

 

Dejavnosti pri pouku v 3. letniku so usmerjene v projektno delo, pripravo in sodelovanje v (mednarodnih) spletnih projektih, učitelj jih spodbuja k samostojnemu delu, poudarjeno je razvijanje branja in pisanja.

 

 

4.2       PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

 

Pri vseh oblikah preverjanja, ki naj se obvezno izvajajo pred ocenjevanjem znanja, učitelj upošteva sodobne težnje, ki uvajajo:

·        neposredni način preverjanja (učitelj uvaja izvirna besedila in vrednoti dijakovo znanje s pomočjo prostih odgovorov na vprašanja, s povzemanjem poslušanih oz. govorjenih besedil in z ustvarjalnim oblikovanjem besedil);

·        opisno ocenjevanje (opisi dosežkov v sporočanju in ocenjevalne lestvice posameznih ravni jezikovnih zmožnosti);

·        preverjanje stopnje obvladovanja sporočanjskih položajev v življenjskih  okoliščinah (pragmatično oz. "izvirno" preverjanje);

·        uporaba raznolikih oblik preverjanja (samovrednotenje in samoocenjevanje, projektno delo, spremljanje in vrednotenje dijakovega napredka glede na zastavljene vmesne cilje).

 

Preverjanje znanja pozitivno deluje na notranjo motivacijo, kadar in če dijaku omogoča, da pokaže vse zmožnosti in mu nudi povratno informacijo o napredovanju k zastavljenim ciljem. Preverjanje naj bo zato pozitivna izkušnja, gradi naj samozaupanje, naj bo del dialoga med učiteljem in dijaki. Preverjanje znanja in poučevanje sta tesno povezana in soodvisna.

 

 

5       OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

 

Preverjanje znanja poteka vsako učno uro, ocenjevanje pa v odvisnosti od števila ur: enkrat na leto pri 35 urah in dvakrat na leto pri 70 oz. 105. urah. Ocenjujejo se govorni nastopi v čim bolj avtentičnih situacijah.

 

 

 

6       ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI

 

Predmet Nemščina: Slovenija v svetu lahko poučuje, kdor je končal univerzitetni študijski program iz nemškega jezika ali nemškega jezika s književnostjo.

 

 

 

 

Gradivo pripravili:

Marjeta Sreš

Katja Pavlič Škerjanc